Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIVE MINDZ

1.    Definities

1.1.          In deze algemene voorwaarden wordt een aantal begrippen gehanteerd, deze worden geschreven met een beginhoofdletter. Begrippen in enkelvoud hebben dezelfde betekenis in meervoud en vice versa.

Content

De inhoud van de Website, bestaande uit teksten en afbeeldingen;

CMS (Content Management Systeem)

De online omgeving waartoe Creative Mindz de Klant toegang geeft, een webapplicatie waarmee de inhoud en het uiterlijk van de Website kunnen worden beheerd;

Diensten

Alle door Creative Mindz geleverde zaken en diensten, waaronder abonnementen en alle door Creative Mindz voor een Klant uitgevoerde werkzaamheden inclusief verstrekte adviezen;

Domeinnaam

Het internetadres van de Website die Creative Mindz aan de Klant levert;

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en prestaties, ongeacht het feit of voornoemde rechten wel of niet reeds geregistreerd of te registreren zijn;

Klant

De afnemer van de Diensten van Creative Mindz;

Creative Mindz Een handelsnaam van de Eenmanszaak Creative Mindz, kantoorhoudende op het adres Transistorstraat 31, 1322 CK Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77573641 en met btw-nummer;

Online Visitekaartje (One page / multpage)

Een van de Diensten van Creative Mindz, een op een Template gebaseerde Website bestaande uit één pagina of een template gebaseerde website met meerdere pagina’s

Overeenkomst

De afspraken tussen Creative Mindz en de Klant, waarvan deze algemene voorwaarden en het online aanmeldformulier een onderdeel uitmaken;

Privacyverklaring

De privacyverklaring van Creative Mindz , beschikbaar via www. Creative Mindz /privacyverklaring;

Template

Een sjabloon voor een stuk code dat voor meerdere Websites gebruikt kan worden;

Webdesign

Het uiterlijk van de Website, waaronder de gebruikte kleuren en lettertypes;

Website

Eén van de Diensten van Creative Mindz, een op een Template gebaseerde verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het internet.

2.    Algemeen

2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Creative Mindz en alle leveringen van Diensten van en/of door Creative Mindz.

2.2.          De toepasselijkheid van eventuele algemene-, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de Klant en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in voornoemde voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Creative Mindz en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht word(en) genomen.

2.4.          Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).

2.5.          Indien zich tussen Creative Mindz en één of meer andere betrokken partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.6.          Indien Creative Mindz niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Creative Mindz in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7.          Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

2.8.          Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens “per email” verstaan.

3.    Offertes, aanbiedingen en bestellingen

3.1.          Alle aanbiedingen en/of offertes van Creative Mindz hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders door Creative Mindz wordt vermeld.

3.2.          Creative Mindz kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3.          Een samengestelde prijsopgave verplicht Creative Mindz niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3.4.          Creative Mindz is gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4.    Totstandkoming Overeenkomst

4.1.          Door een bestelling te plaatsen via internet of via e-mail of telefonisch contact, gaat de Klant een Overeenkomst aan met Creative Mindz voor de levering van een of meer van haar Diensten. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Creative Mindz en de Klant.

4.2.          Artikel 6:227b lid 1 BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Creative Mindz en de Klant.

4.3.          Voor zover mogelijk begint Creative Mindz meteen na ontvangst van een orderbevestiging met haar werkzaamheden.

5.    Verplichtingen Creative Mindz en Klant

5.1          De verplichtingen van Creative Mindz:

  • Creative Mindz zal eenmalig de Website creëren en/of ontwikkelen, het Webdesign bepalen in overleg met de Klant en de Content plaatsen in overleg met de klant;
  • Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Creative Mindz bijvoorbeeld updates van het CMS uitvoeren, hosting van de website verzorgen indien de klant zijn webhosting heeft ondergebracht bij een van de hostingpartners van CreativeMindz, een .nl-domeinnaam verstrekken (indien gewenst), een e-mailadres verstrekken behorende bij de domeinnaam, een mailbox hosten, onbeperkte toegang tot het CMS verschaffen;
  • De Klant kan zelf onbeperkt pagina’s of berichten aanmaken en onbeperkt Content wijzigen.
  • Creative Mindz verleent hulp bij het gebruik van en verstrekt advies over het CMS, voor zover de verzoeken van de Klant hiertoe naar het oordeel van Creative Mindz redelijk zijn.
  • Creative Mindz spant zich naar redelijkheid in om de Website en haar Diensten naar behoren te laten functioneren.
  • Creative Mindz spant zich naar redelijkheid in om online veiligheid van de Website te beschermen. Zo wordt er standaard een beveiligingsmodule geleverd bij de Website.

5.2          De verplichtingen van de Klant:

  • De Klant dient de Content tijdig aan te leveren;
  • De Klant dient de wensen aangaande het Webdesign tijdig door te geven, bijvoorbeeld bestanden en informatie met betrekking tot de huisstijl.

6.    De Website

6.1          Creative Mindz maakt geen Website op maat. De Website is gebaseerd op een Template op basis van WordPress CMS, dat ook voor Websites van andere Klanten kan worden gebruikt. Daardoor zijn er soms beperkingen van wat er wel en niet kan worden geleverd ten aanzien van het Webdesign.

6.2          Creative Mindz kan bestaande Templates updaten, waardoor er wijzigingen in de Website van de Klant kunnen ontstaan,

6.3          Creative Mindz kan de Website gebruiken voor promotionele doeleinden en Creative Mindz kan de Klant vermelden in haar communicatiemiddelen, zoals de website www.creativemindz.nl

6.4          Hetgeen in dit artikel 6 is bepaald met betrekking tot een Website geldt eveneens voor een Online Visitekaartje.

7.    Duur en beëindiging van de Overeenkomst op basis van betaling in 3 maandelijkse termijnen

7.1          De betaalovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden.  Na de afbetaling van het laatste afgesproken termijn wordt de eigendom van de website schriftelijk overgedragen aan de klant.

7.2          Creative Mindz heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Creative Mindz is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn indien de Klant één of meer bepalingen van een met Creative Mindz gesloten Overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden niet nakomt.

7.3          Als de Klant de Overeenkomst vroegtijdig opzegt, gaat de Website offline nadat de laatst betaalde termijn verstreken is.

7.4          Na het kopen van een website bij Creative Mindz, kan Creative Mindz uw website hosten, onderhouden en updaten tegen betaling van 29  euro per maand.

7.5          Indien de Klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of indien een aanvraag tot faillietverklaring van Klant is gedaan, een onderhands crediteurenakkoord aan zijn crediteuren heeft aangeboden, besloten heeft over te gaan tot liquidatie dan wel tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op andere wijze of beslag is gelegd op activa van de Klant als gevolg waarvan de Klant niet langer in staat is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft Creative Mindz het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde Diensten  alsmede op vergoeding van eventuele schade.

8.    Fair use policy (alleen van toepassing bij webhosting door Creatrive Mindz)

8.1.          Creative Mindz hanteert het fair-use principe voor datagebruik, dit gaat om het aantal gebruikte MB’s voor dataverkeer en de schijfruimte van de Website, en de schijfruimte van de mailbox.

8.2.          Creative Mindz heeft het recht de extra kosten in rekening te brengen bij de Klant zodra hij meer schijfruimte en dataverkeer dan normaal voor het hostingspakket verbruikt.

9.    (Leverings)termijnen

9.1.          Alle door Creative Mindz genoemde of met Creative Mindz overeengekomen                     (leverings) termijnen zijn slechts richtlijnen en zijn nimmer fatale termijnen voor Creative Mindz.

9.2.          Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Creative Mindz en de Klant zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

9.3.          Bij overschrijding van een (leverings)termijn door Creative Mindz dient de Klant Creative Mindz schriftelijk in gebreke te stellen. Creative Mindz dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Gedurende deze redelijke termijn kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en heeft de Klant geen recht de Overeenkomst te beëindigen zonder Creative Mindz ter zake volledig schadeloos te stellen.

9.4.          Indien Creative Mindz bij de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de Klant, wordt de (leverings-)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de Klant in gebreke is gebleven, vermeerderd met een week.

9.5.          Creative Mindz heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.6.          Mocht de Klant in gebreke zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Creative Mindz  gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) welke daardoor aan de zijde van Creative Mindz direct of indirect is en/of zal ontstaan.

10.  Prijzen

10.1.       Alle door c.q. met Creative Mindz geoffreerde, overeengekomen of anderszins aangeduide prijzen zijn exclusief BTW.

10.2.       Creative Mindz  heeft geen recht om haar overeengekomen prijzen te wijzigen.

10.3.       Klant betaalt voor de bestelde Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor Diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, geldt het bij Creative Mindz het  gebruikelijke uurtarief van €85 excl. BTW, tenzij anders is overeengekomen.

11.  Betaling

11.1.       Creative Mindz hanteert een betalingstermijn van veertien dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.2.       Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.

11.3.       De Klant kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken en dient dit te doen binnen de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 11.1, bij gebreke waarvan de Klant de factuur (en het daarop vermelde bedrag) wordt geacht te hebben geaccepteerd en geen recht meer heeft tegen (enig onderdeel van) de factuur op te komen. Een door de Klant tijdig gemaakt bezwaar ontslaat de Klant niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

11.4.       Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en is Creative Mindz gerechtigd haar dienstverlening aan de Klant op te schorten en/of de Overeenkomst met de Klant op te zeggen. Dit laatste evenwel alleen nadat de Klant tot betaling is aangemaand en Klant gedurende een periode van veertien dagen na de aanmaning nog steeds niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

11.5.       Indien de Klant na ommekomst van de in artikel 11.1 genoemde termijn nog steeds niet (volledig) aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Creative Mindz het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen.

11.6.       Iedere betaling door de Klant strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Klant, eerst ter voldoening van de eventueel door de Klant aan Creative Mindz verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de eventueel door de Klant aan Creative Mindz verschuldigde rente(n) en strekt eerst daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering(en).

11.8.       De Klant kan betalen in drie termijnen, of eenmalig bedrag direct na oplevering van de website.

Buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van EUR 75. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, is de Klant de werkelijke kosten verschuldigd.

12.  Dienstverlening en garanties

12.1.       Creative Mindz spant zich in om de Klant optimaal van dienst te zijn. Het is technisch onmogelijk voor Creative Mindz om een volledig (100%) foutloze dienstverlening te leveren, omdat Creative Mindz tevens afhankelijk is van derden in het kader van desbetreffende diensten. Creative Mindz garandeert uitdrukkelijk geen volledig (100%) foutloze dienstverlening.

12.2.       Creative Mindz kan de dienstverlening en/of de technische onderdelen hiervan wijzigen. Indien deze wijziging resulteert in (tijdelijke) vermindering van en/of uitval van de beschikbaarheid van de dienstverlening zal Creative Mindz de Klant hierover tijdig vooraf informeren.

13.  Aansprakelijkheid

13.1.       Creative Mindz sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover zij niet op grond van dwingend recht aansprakelijk is en tot vergoeding van desbetreffende schade verplicht is.

13.2.       Indien en voor zover Creative Mindz gehouden is tot het vergoeden van schade, is de totale aansprakelijkheid van Creative Mindz wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het totale bedrag van de facturen ter zake van de desbetreffende Overeenkomst met de Klant van de twee maanden direct voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid.

13.3.       Creative Mindz sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Creative Mindz voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.

13.4.       Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Creative Mindz meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Creative Mindz vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

13.5.       Creative Mindz is nimmer verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat wijzigingen worden doorgevoerd in de (werking van) diensten van derden, waaronder begrepen social media, en daardoor de dienstverlening niet of niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

13.6.       Creative Mindz is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Creative Mindz is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

13.7.       De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Creative Mindz

14.  Vrijwaring

14.1.       De Klant vrijwaart Creative Mindz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden door het handelen of nalaten van de Klant.

14.2.       Indien Creative Mindz uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Creative Mindz zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Creative Mindz, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Creative Mindz en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

15.  Overmacht

15.1.       Indien Creative Mindz door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

15.2.       Onder overmacht van Creative Mindz wordt verstaan elke van de wil van Creative Mindz onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Creative Mindz kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(sinstanties), (werk-)staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

15.3.       In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding.

16.  Intellectuele eigendomsrechten

16.1 De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Templates berusten bij Creative Mindz.

16.2        De Klant is  zelf verantwoordelijk voor de Content en de Intellectuele  Eigendomsrechten die daarop rusten. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Content worden niet overgedragen aan Creative Mindz.

16.3 De Klant vrijwaart Creative Mindz voor enige inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden met betrekking tot het door de Klant beschikbaar gestelde en/of op de Website gepubliceerde Content.

17.  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1.       Op alle aanbiedingen van Creative Mindz en Overeenkomsten tussen Creative Mindz en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2.       De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van en/of door en/of aan Creative Mindz.

18.  Contact

18.1.       Voor vragen, opmerkingen of klachten, kunnen Klanten altijd terecht bij Creative Mindz, via het e-mailadres info@creativemindz.nl of het telefoonnummer 06-57665355.